Puslapio taisyklės

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios Prekių ir/ar skaitmeninio turinio pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens (toliau – Pirkėjas), įsigyjančio skaitmeninį turinį, pvz., mokymus, el. leidinius ar kt. (toliau – Turinys) ir/ar Prekes (toliau – Prekės) www.planuokis.com internetinėje svetainėje (toliau – Svetainė), ir MB PLANUOK (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę bei kitas su Turinio ir/ar Prekių pirkimu – pardavimu susijusias nuostatas Pirkėjui įsigyjant Turinį ir/ar užsakant Prekes Svetainėje.

1.2. Pirkėjas Turinį ir/ar Prekes Svetainėje gali įsigyti tik sutikęs su Taisyklėmis. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti. Įsigydamas Turinį ir/ar Prekes Svetainėje, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Tuo atveju, kai Pirkėjas neperskaitė ar nesupratoTaisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti Svetainėje.

1.3. Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles, todėl kiekvieną kartą prieš užsakydami Prekes ir (ar) Turinį Svetainėje, atidžiai perskaitykite šias sąlygas. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Svetaine, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisykliųpakeitimais.

2. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

2.1. Svetainėje Turinį ir Prekes gali pirkti Pirkėjai, Svetainėje pateikę Svetainėje prašomus nurodyti duomenis. Prieš pateikdamas duomenis Pirkėjas privalo susipažinti su Svetainės Privatumo Pirkėjui pateikus duomenis Svetainėje, laikoma, kad jis susipažino su Privatumo politika bei su ja sutinka. Taip pat patvirtinate, kad esate ne jaunesnis nei 16 metų arba, kitu atveju, naudojatės Svetaine su tėvų ar globėjų sutikimu ar leidimu.

2.2. Pirkėjo duomenys pateikiami tam tikroje Svetainėje esančioje formoje, suvedant į ją būtinus duomenis. Duomenys gali būti pateikiami tik Pirkėjo vardu. Pirkėjas pats yra atsakingas už duomenų teisingumą, slaptumą ir (ar)išsaugojimą.

2.3. Norėdamas įsigyti Turinį ir/ar Prekes, Pirkėjas atlieka užsakymą Svetainėje. Pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam Pirkėjo užsakymui.

2.4. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas Svetainėje: (i)suformuoja Turinio/Prekių krepšelį, laikydamasis Pardavėjo nurodytų instrukcijų, (ii) susipažinęs su Taisyklėmis pasirenka apmokėjimo būdą bei apmoka užsakymą ir (iii) Pardavėjas patvirtina Pirkėjo užsakymą, parodydamas ir (ar) atsiųsdamas patvirtinimo pranešimą ir (ar) sąskaitą faktūrą. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

2.5. Pirkimo – pardavimo sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią pirkimo – pardavimo sutartį įvykdymo. Patvirtinus Pirkėjo užsakymą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Turinio ir/ar Prekių kainą ir priimti Svetainėje užsakytus Turinį ir/ar Prekes. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai Turinys ir/ar Prekės perduodamas Pirkėjui Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2.6. Pardavėjas gali netvirtinti Pirkėjo užsakymo, jei jis neturi Pirkėjo norimo Turinio ir/ar pageidaujamų Prekių, Pirkėjas neatitinka reikalavimų Turiniui ir/ar Prekėms įsigyti, Pirkėjas nepatvirtino sutikimo su Taisyklėmis ir (ar) dėl kitų priežasčių, kurios gali būti individualiai nurodomos Pirkėjui.

3. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS 

3.1. Pirkėjas turi teisę:

3.1.1. Pirkti Svetainėje, laikydamasis Taisyklių, kitų Pardavėjo instrukcijų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

3.1.2. Kai Pirkėjas yra vartotojas (t. y., fizinis asmuo, veikiantis su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais)) – atsisakyti Svetainėje sudarytos Turinio ir/ar Prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 dienų nuo Turinio užsakymo ar Prekės. Atsisakymo teisės įgyvendinimo tvarka atsisakius pirkimo – pardavimo sutarties, nurodoma šių Taisyklių dalyje „Teisė atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties/nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį“.

3.1.3 Jeigu Pardavėjas neįvykdo savo pareigos teikti Turinį ir/ar Prekes, pateikti Pardavėjui reikalavimą teikti Turinį ir/ar Prekes.

3.1.4. Jeigu pateikus Pardavėjui reikalavimą teikti Turinį ir/ar Prekes, Pardavėjas neteikia Turinio ir/ar Prekių nedelsdamas ar per pirkimo – pardavimo sutarties šalių aiškiai sutartą papildomą terminą, vienašališkai nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį.

3.1.5. Pakeisti ir grąžinti nekokybiškas Prekes.

3.1.6. Kitas Taisyklėse ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas

3.2. Pirkėjas įsipareigoja:

3.2.1. Sumokėti Turinio ir/ar Prekių kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant pirkimo – pardavimo sutartį) ir priimti užsakytą Turinį ir/ar Prekes.

3.2.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo Svetainėje nurodyti ir išsaugoti duomenys, nedelsdamas juos

3.2.3. Nenaudoti Svetainės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainės tinkamam veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti

3.2.4. Laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

4.   PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Pardavėjas turi teisę:

4.1.1. Be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Svetaine, jei Pirkėjasbando pakenkti Svetainės darbui ar stabiliam veikimui ir (ar) pažeidžia esmines savo pareigas, nurodytas Taisyklių 3.2.1., 3.2.2, 10.1. punktuose. Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo

4.1.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, laikinai arba iš viso nutraukti Svetainės veiklą, keisti Svetainę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti Svetainės veiklos internetinįadresą, riboti registruotų Pirkėjų skaičių apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Pardavėjas neatsako už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui. Šio punkto nuostatos netaikomos jau sudarytoms pirkimo – pardavimo sutartims, kaip tai apibrėžta Taisyklių 2.4. punkte.

4.1.3. Pakeisti Taisykles, Turinio/Prekių kainas, pirkimo sąlygas ir (ar) bet kokias kitas su Svetaine susijusias instrukcijas. Apie pakeitimus skelbiama Svetainėje. Šio punkto nuostatos netaikomos jau sudarytoms pirkimo – pardavimo sutartims, kaip tai apibrėžta Taisyklių 2.4.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja:

4.2.1. Dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Svetainės teikiamomis Prekėmis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad Svetainė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų.Pardavėjas atsako už tiesioginius Pirkėjo nuostolius, susijusius su Svetainės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis, jei jie atsirado dėl Pardavėjo tyčinių veiksmų.

4.2.2. Gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti jo duomenų slaptumą, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Svetainės Privatumo politikoje nustatytus

4.2.3. Dėl svarbių aplinkybių (pavyzdžiui, techninės kliūtys, trečiųjų asmenų kaltė, dėl kurių Svetainėje buvo klaidingai nurodyta esminė informacija ir pan.) negalėdamas pateikti Pirkėjui jo užsakyto Turinio ir/ar Prekių, atitinkančių kokybės reikalavimus, Pardavėjas pasiūlys priemones trūkumams ištaisyti.

5. TURINIO IR/AR PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMAS

5.1. Turinio ir/ar Prekių kainos Svetainėje ir (ar) užsakyme yra nurodomos nacionaline valiuta – Į Turinio ir/ar Prekių kainą įskaičiuoti visi mokesčiai.

5.2. Turinys ir/ar Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Svetainėje užsakymo pateikimo momentu. Konkreti Turinio ir/ ar Prekių kaina ir mokėtina suma už Turinį ir/ar Prekes Pirkėjui yra parodoma, suformavus Turinio ir/ar Prekių krepšelį. Jei Pirkėjas nesutinka su nurodoma kaina, jis privalo netęsti Turinio ir/ar Prekių užsakymo procedūros.

5.3. Tik išimtiniais atvejais, esant technologinių sprendimų klaidoms, jei faktinė Turinio ir/ar Prekių pardavimokaina yra mažesnė nei Svetainėje nurodyta Turinio ir/ ar Prekių kaina, Pardavėjas parduoda Turinį ir/ar Prekes už mažesnę kainą. Jei faktinė Turinio ir/ar Prekės pardavimo kaina yra didesnė nei Svetainėje nurodyta, Pardavėjas savo pasirinkimu gali arba atmesti tokį Turinio ir/ar Prekės užsakymą, arba kreiptis į Pirkėją, teiraudamasis, ar šis sutinka įsigyti Turinį ir/ar Prekes už didesnę kainą.

5.4. Perkant Turinį ir/ar Prekes Svetainėje atsiskaityti galima šiais būdais:

5.4.1. Kreditinėmis kortelėmis (Visa, Visa Electron, Mastercard, American Express ir );

5.4.2. PayPal sistema;

5.4.3. Atliekant pavedimą į Pardavėjo banko sąskaitą.

5.5. Apmokant kreditine kortele ar PayPal sistema yra atliekamas išankstinis mokėjimas. Pasirinkus šiuos mokėjimo būdus, Pirkėjas bus nukreipiamas į savo elektroninės bankininkystės puslapį ar kreditinių korteliųoperatoriaus puslapį. Jame Pirkėjui reikės patvirtinti paruoštą pavedimo formą ir (ar) nurodyti papildomą apmokėjimui reikalingą informaciją. Prisijungimo prie šių puslapių duomenys ir Pirkėjo suvesta informacija yra naudojami tik apmokėjimo procedūroms ir ši informacija neparodoma ir neperduodama Pardavėjui. Atlikus mokėjimą, Pirkėjui Svetainėje bus parodomas apmokėjimo rezultatas.

5.6. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad Turinio ir/ar Prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir Turinio ir/ar Prekių garantiniai raštai, jam gali būti pateikiami elektroniniu būdu Pirkėjo Svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu.

6. TURINIO IR/AR PREKIŲ PRISTATYMAS

6.1. Pirkėjui patvirtinus užsakymą, Pardavėjas gauna visą informaciją apie jį. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Pardavėjas. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Jūsų ir Pardavėjo yra sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Tačiau Pardavėjas privalo tokią Pirkimo – pardavimo sutartį vykdyti tik nuo to momento, kai Pardavėjas gauna mokėjimo paslaugų teikėjo patvirtinimą apie atsiskaitymą pagal užsakymą.

6.2. Pateikus užsakymą, Jūsų nurodytu elektroniniu paštu bus išsiųstas elektroninis laiškas, kuriame nurodomas užsakymo turinys bei Jūsų pateikti duomenys.

6.3. Pardavėjas gavęs pranešimą, jog atlikote užsakymo apmokėjimą, įsipareigoja įvykdyti Jūsų užsakymą (pateikti Turinį ar Prekes).

6.4. Prekių pristatymas vykdomas tik Lietuvos Respublikos teritorijoje per DPD kurjerį ir (ar) į LP Express bei DPD paštomatus, taip pat naudojantis Lietuvos pašto paslaugomis už Svetainėje nurodytą mokestį.

6.5. Prekė, kuri yra sandėlyje, Pirkėjui po užsakymo patvirtinimo paprastai Lietuvos Respublikoje pristatomaper 2-4 darbo dienas. Jei Prekės nėra sandėlyje, Pirkėjas bus informuojamas apie galimą pristatymo laiką. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad Prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau. Pardavėjas negarantuoja, kad Prekės visais atvejais bus pristatytos per Taisyklėse ir (ar) kitur Svetainėje nurodytus, taip pat Pirkėjui individualiai nurodytus Prekių pristatymo terminus, ypač jei užsakomos Prekės nėra Pardavėjo sandėliuose. Prieš pateikdami užsakymą, atkeipkite dėmesį į švenčių ir poilsio dienas Lietuvoje bei Europoje – jos gali daryti įtaką pristatymo laikui, t. y. galimi pristatymo vėlavimai (1-2 d.).

6.6. Kai Prekės pristatomos į LP Express ar DPD paštomatus, Pirkėjas privalo atsiimti Prekes iš paštomato per72 val. nuo siuntos pristatymo į paštomatą momento arba per kurjerio trumpojoje SMS žinutėje arba informaciniame pranešime į elektroninio pašto dėžutę nurodytą terminą. Kai siunta pristatoma į Pirkėjo pasirinktą paštomatą, kurjeris trumpąja SMS žinute arba informaciniu pranešimu į elektroninio pašto dėžutę atsiunčia kodus, kurie skirti siuntos atsiėmimui.

6.7. Laiškininkui ar kurjeriui nepristačius siuntos, arba Pirkėjui jos neatsiėmus per siuntų kompanijos nustatytą terminą, Pardavėjas be išankstinio įspėjimo Prekių užsakymą anuliuoja, nutraukia prekių pirkimo – pardavimo sutartį, o Pirkėjo sumokėtos sumos grąžinamos Pirkėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo užsakymo anuliavimo dienos.

6.8. Kai Prekės pristatomos Pirkėjui nurodytu adresu, Pirkėjas, pastebėjęs Prekių kiekio, kokybės ar asortimento neatitikimų, privalo tai pažymėti siuntos pristatymo patvirtinime ar siuntą pristačiusio asmens duomenų formose, nedelsiant informuoti Pardavėją šiose Taisyklėse nurodytu elektroninio pašto adresu ir turi teisę nepriimti Prekių.

6.9. Jei Pirkėjas pretenzijų neturi, jis privalo pasirašyti siuntą pristačiusio asmens duomenų formose. Tokiu atveju laikoma, kad Prekės pristatytos tinkamai ir yra tinkamos kokybės.

6.10. Kai Prekės pristatomos Pirkėjui nurodytu adresu, nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius Prekių kiekio, kokybės ar asortimento neatitikimo, Pirkėjas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti pristatymo patvirtinime ar siuntą pristačiusio asmens duomenų formose. Tokiu atveju laikoma, kad Prekės pristatytos pažeistoje pakuotėje, tačiau Prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas ir Prekių pristatymas yra atliktas tinkamai.

6.11. Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti Perduodant Prekes iš Pirkėjo gali būti prašoma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, siekiant įsitikinti Pirkėjo tapatybe. Jei Prekes atsiims kitas asmuo, Pirkėjas apie tai privalo iš anksto informuoti Pardavėją.

6.12. Pristačius Prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar Prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs Prekes nurodytu adresu. Tuo atveju, kai Pirkėjas pats negali atsiimti Prekių, o Prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui. Jei planuojamą Prekių pristatymo dieną Prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos Prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su Prekių pavėluotu pristatymu ir (ar)

6.13. Turinio užsakymas laikomas įvykdytu, kai Pirkėjui arba Pirkėjo tuo tikslu pasirinktam fiziniam ar virtualiam įrenginiui pateikiami ar padaromi prieinami Turinys ar bet kokios priemonės, tinkamos prieigai prie Turinio gauti arba jam atsisiųsti.

6.14. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių ar Turinio pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės ar Turinys Pirkėjui nėra pateikiami arba pateikiami ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančiųaplinkybių.

7. TURINIO IR PREKIŲ SAVYBĖS IR KOKYBĖ. GARANTIJA

7.1. Pardavėjas siekia užtikrinti, kad Turinys ir Prekės atitiktų teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Turinį ar/ir Prekes, kurie atitinka informaciją, nurodytą Svetainėje pateiktame Turinio ir/ar Prekių aprašyme.

7.3. Turinys ar Prekės gali būti teikiamos naudojantis trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas atliks visus nuo jo priklausančius veiksmus, kad trečiųjų asmenų teikiamos paslaugos būtų teikiamos tinkamai ir netrukdytų Turinio ar Prekių perdavimui, tačiau Pardavėjas neatsako už tokių trečiųjų asmenų veiksmus ar neveikimą. Jeigu Turinys ar Prekės negali būti kokybiškai perduodamos dėl nuo trečiųjų asmenų priklausančių priežasčių, Pardavėjas pasiūlys priemones trūkumams ištaisyti.

7.4. Parduodamo Turinio ir Prekių savybės nurodomos Svetainėje prie kiekvieno Turinio ar Prekių aprašymo. Jei Prekių ir Turinio charakteristikos ar savybės pavadinime ir aprašyme nurodytos skirtingai ir prieštarauja vienos kitoms, laikoma, kad teisinga informacija pateikta Prekės ar Turinio aprašyme.

7.5. Pardavėjas neatsako už tai, kad Svetainėje esančios Prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamų elektroninių prietaisų ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

7.6. Jei Svetainėje nėra pažymėta kitaip, Turiniui ir Prekėms taikoma 2 metų kokybės garantija. Kitoks nei įprastinės garantijos terminas ir kitos sąlygos gali būti nurodomi Turinio ir Prekių aprašymuose.

8. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

8.1. Naudodamiesi Svetaine Jūs suprantate ir pripažįstate, kad: (a) visos intelektinės nuosavybės teisės į Turinį ir Prekes ar atskiras jų dalis; (b) visi Prekių ženklai ar kiti žymenys, kuriais žymimas Turinys ir Prekės; (c) visi Svetainėje naudojami Prekių ženklai ir logotipai, domeno vardas, pati Svetainė, jos Prekės, skirtos Turinio ar Prekių pateikimui; (d) visi atskiri jų elementai, įskaitant tekstus, fotografijas, piešinius ir visą medžiagą, (e) bet kurio Svetainės puslapio pateikimas, vaizdas bei dizainas ir (f) visos intelektinės nuosavybės teisės į juos išimtinai priklauso tik Pardavėjui ir/ar kitiems asmenims. Jūs įsipareigojate nekopijuoti, nekeisti ar kitaip nenaudoti šių intelektinės nuosavybės objektų be atskiro rašytinio Pardavėjo ar kito teisių turėtojo sutikimo.

9. TEISĖ ATSISAKYTI PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES/NUTRAUKTI PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTĮ

9.1. Jeigu perkate Svetainėje kaip vartotojas (t. y., fizinis asmuo, veikiantis su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais)), Jūs turite teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų toliau nurodytais atvejais ir sąlygomis:

9.1.1. Jeigu Svetainėje perkate Turinį, teisė atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties galioja tik tol, kol Turinys nėra pradėtas teikti, o 14 (keturiolikos) dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo užsakymo pateikimo Pardavėjui dienos.

9.1.2. Jeigu Svetainėje perkate Prekes, teisė atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, nenurodant jokios priežasties, galioja 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės pristatymo (gavimo) dienos.

9.2. Atsisakydamas pirkimo – pardavimo sutarties Pirkėjas užpildo laisvos formos pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimo prašymą, iš kurio turi būti aiškus Pirkėjo ketinimas atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, ir atsiunčia jį elektroniniu paštu (uzsakymai@planuokis.com). Pirkėjas taip pat gali pasinaudoti pavyzdine sutarties atsisakymo forma, patvirtinta 2014 m. balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-154, ir ją galima rasti https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9. Pirkėjui viena pirkimo – pardavimo sutartimi įsigijus keletą vienetų Turinio ir/ar Prekių, jo atsisakymo teisė galioja tiek vieno Turinio ir/ar Prekės atžvilgiu, tiek keleto vienetų Turinio ir/ar Prekių atžvilgiu, priklausomai nuo Pardavėjui pateikto prašymo turinio.

9.3. Jeigu atsisakote pirkimo – pardavimo sutarties, Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai apie atsisakymą pranešėte Pardavėjui elektoriniu paštu, grąžinti į Jūsų nurodytą banko sąskaitą visus už Turinį ir/ar Prekes Jūsų sumokėtus pinigus. Jei Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio už Turinį ir/ar Prekes Pardavėjui sumokėtų pinigų grąžinimo būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų, visi už Turinį ir/ar Prekes Pirkėjo Pardavėjui sumokėti pinigai gali būti grąžinami ir kitu būdu.

9.4. Prekės grąžinamos, naudojantis siuntų kompanijų paslaugomis, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui, Prekių grąžinimo sąlygas iš anksto suderinus individualiai elektroniniu paštu uzsakymai@planuokis.com. Už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsakoPirkėjas. Pirkėjui tenka tiesioginės Prekės grąžinimo išlaidos.

9.5. Pardavėjas šiomis nuostatomis informuoja, kad pinigai už Prekę, įskaitant Pirkėjo už pristatymą apmokėtassumas, grąžinami į Jūsų sąskaitą, iš kurios sumokėjote už Prekes, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų po to, kai Prekės yra grąžinamos Pardavėjui ir (ar) jam pateiktas patikimas patvirtinimas apie Prekių išsiuntimą Pardavėjui. Pardavėjas nelaikomas pažeidusiu pinigų grąžinimo sąlygų, jei pinigų jis negali perversti dėl Pirkėjo kaltės (delsimogrąžinti Prekes, banko sąskaitos nenurodymo, netikslių duomenų ar ).

9.6. Pirkėjui grąžinant Prekes, būtina laikytis šių sąlygų (netaikoma Prekių grąžinimui dėl jų kokybėstrūkumų):

9.6.1. grąžinama Prekė turi būti originalioje ir tvarkingoje pakuotėje;

9.6.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

9.6.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos, nepažeistos Prekės etiketės ir kt.;

9.6.4. grąžinama Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

9.6.5. grąžinant Prekę būtina pateikti Prekės pirkimo – pardavimo dokumentą. Jeigu Pirkėjas nepateikia Prekės pirkimo-pardavimo dokumento, Prekė keičiama arba vykdomi kiti prašyme nurodyti Pirkėjo reikalavimai tik Pardavėjui sutikus.

9.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų Prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Prekių grąžinimo terminų ir sąlygų. Pirkėjo grąžinamos Prekės bus įvertintos, ar Prekės grąžintos laikantis aukščiau nurodytų sąlygų. Jei sąlygų buvo nesilaikoma, pinigai grąžinami nebus.

9.8. Pirkdami Svetainėje patvirtinate, kad sutinkate, kad Turinys būtų pradėtas teikti anksčiau nei pasibaigs 14 (keturiolikos) dienų terminas, ir pripažįstate, kad prarasite teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo

9.9. Jeigu Turinys ir/ar Prekės yra netinkamos kokybės (Jeigu sudarant pirkimo–pardavimo sutartį Pirkėjas buvo aiškiai informuotas apie tai, kad konkreti Prekės savybė neatitinka įstatymuose nustatytų Prekių kokybės reikalavimų, ir jis, sudarydamas pirkimo – pardavimo sutartį, aiškiai ir atskirai su tuo sutiko, laikoma, kad Prekė yra tinkamos kokybės), Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad būtų užtikrinta Turinio ir/ar Prekės kokybė, arba proporcingai sumažinta Turinio ir/ar Prekės kaina arba vienašališkai nutraukta pirkimo – pardavimo sutartis, kai trūkumas nėra nedidelis. Savo pasirinkimą Pirkėjas pareiškia užpildydamas laisvos formos prašymą ir pateikdamas jį elektroniniu paštu uzsakymai@planuokis.com.

9.10. Netinkamos kokybės Prekės keičiamos ir grąžinamos, vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis ir šiomis Taisyklėmis.

9.11. Pirkėjas turi teisę nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį, kai Pardavėjas nevykdo pareigos teikti Turinį ir/ar Prekes.

9.12. Nutraukus pirkimo – pardavimo sutartį, Pardavėjas turi teisę apriboti Pirkėjo galimybę toliau naudotis Turiniu, nebesuteikdamas Pirkėjui prieigos prie Turinio, deaktyvuodamas Pirkėjui paskyrą ar kitu būdu.

9.13. Nutraukus pirkimo – pardavimo sutartį, Pirkėjas turi nesinaudoti Turiniu ir nesuteikti galimybės juo naudotis kitiems asmenims.

10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10.1. Pirkėjas atsako už Svetainėje prašomų nurodyti duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų ir (ar) laiku jų neatnaujina, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

10.2. Pirkėjas atsako už Svetainėje prašomų nurodyti duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Svetainės teikiamomis Prekėmis ir/ar Turiniu naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Svetainės, naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

10.3. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis

10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis ir (ar) pirkimo – pardavimo sutarties sąlygomis, nors tokia galimybė jam buvo

10.5. Pardavėjas atsako už Svetainės veikimo sutrikimus ir dėl to Pirkėjo ar trečiųjų asmenų patirtus tiesioginius nuostolius ar žalą, jei jie atsirado dėl Pardavėjo tyčinių veiksmų.

10.6. Jei Pardavėjo Svetainėje yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims

10.7. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tik tiesioginius

10.8. Pardavėjas neatsako už pirkimo – pardavimo sutarties nevykdymą ir (ar) Turinio /Prekių nesuteikimą ar pavėluotą suteikimą, jei tai įvyko dėl ne Pardavėjo pasitelktų pirkimo – pardavimo sutarčiai vykdyti trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį.

11. INFORMACIJOS TEIKIMAS

11.1. Pardavėjas visus pranešimus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Ši laikoma gauta Pirkėjo, praėjus 3 (trims) valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

11.2. Pardavėjas neatsako už jokius internetinio ryšio, elektroninio pašto Prekių tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna elektroninių laiškų iš Pardavėjo.

11.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia Svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo Svetainės tinklalapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomus Turinį ir Prekes bei jų savybes, Pirkėjoteisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas Turinio ir Prekių garantijas, laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

12.2. Taisyklėms ir pirkimo – pardavimo sutarčiai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.3. Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių, tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

12.4. Visi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilę nesutarimai dėl Taisyklių yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta

12.5. Prašymą ir (ar) skundą dėl Svetainėje įsigyto Turinio ar Prekių galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. 852626751, faks. 852791466, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainėje vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/.

 

 
Item added to cart.
0 items - 0.00
Krepšelis